SLUJBA Sfântului Partenie

SLUJBA

PREACUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU

PARTENIE, EPISCOPUL LAMPSAKULUI

7 februarie

Sfântul Partenie din Lampsakos
Sfântul Partenie din Lampsakos

La Doamne strigat-am, Stihirile pe 6, ale Sfântului Partenie, glasul 1-iu.

Podobie: Ceea ce eşti bucuria…

Partenie cel mare, lauda Hellespontului, luminătorul Lampsakului, luceafărul cel luminos al lucrărilor de minuni, pe noi pe toţi împreună acum ne cheamă la pomenirea lui, ca să facem praznic duhovnicesc, lăudând pe Mântuitorul Hristos.

Din vârsta tinereţilor, insuflat fiind de Dumnezeu, ai ars, Prea Fericite, cetele dracilor, cu focul rugăciunilor tale, cârmuind cu înţelepciune turma Lampsakului; că surpând capiştile idolilor, biserică te-ai arătat pe tine însuţi lui Dumnezeu.

Propovăduiesc minunile tale peştele pe care l-ai vânat din adâncuri, omul cel fără de viaţă pe care l-ai înviat, rodirea ogorului celui neroditor, ploaia cea din belşug asupra viei şi potrivirea vopselelor. Cât de minunate sunt faptele tale, lucrătorule al celor sfinte! Ci roagă-te dar să ne mântuim noi.

Vezi: De este post, Slavă, Şi acum, a Născătoarei, sau a Crucii a Născătoarei; caută-le în 11 zile.

––de la 11 februarie–-

Şi acum, a Născătoarei:

Cunoscut-am Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine S-a întrupat Dumnezeu, Căruia roagă-te, să se izbăvească sufletele noastre.

A Crucii, a Născătoarei:

Dacă Te-a văzut Preacurata spânzurat pe Cruce, tânguindu-se striga ca o Maică: Fiul meu şi Dumnezeul meu! Prea dulcele meu Fiu, cum suferi patimă de ocară!

––––––––––-

LA STIHOAVNA

Stihirile, glasul al 2-lea.

Podobie: Casa Eufratului…

Uşile cereşti, deschideţi-vă, că Hristos în biserică, ca un prunc de Maica Fecioară, lui Dumnezeu Tatălui Se aduce.

Stih: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace.

Jăratecul cel mai înainte arătat, dumnezeiescului Isaia, Hristos ca într-o linguriţă, prin mâinile Născătoarei de Dumnezeu, Se dă acum bătrânului.

Stih: Lumină spre descoperirea neamurilor, şi mărire poporului Tău Israel.

Cu frică şi cu bucurie, ţinând Simeon în braţe pe Stăpânul, cerea slobozire vieţii, lăudând pe Maica lui Dumnezeu.

Slavă, Şi acum, glasul al 6-lea, al lui Ioan monahul.

Să se deschidă uşa cerului, astăzi. Că Cuvântul Tatălui Cel fără de început, luând început sub ani, nedespărţindu-Se de a Sa Dumnezeire, de Fecioara Maică ca un prunc de patruzeci de zile, de bunăvoie S-a adus în Biserica legii. Şi pe Acesta în braţe L-a primit bătrânul, strigând: Slobozeşte-mă; că ochii mei au văzut mântuirea Ta. Cela Ce ai venit în lume, să mântuieşti neamul omenesc, Doamne, slavă Ţie.

Tropar, glasul al 4-lea.

Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Slavă, Şi acum, a praznicului.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul, Troparul praznicului de 2 ori. Slavă, al Sfinţilor; Şi acum, iar al praznicului.

După întâia Stihologie, Sedealna, glasul al 4-lea.

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Prunc Te-ai făcut pentru mine, Cel Ce eşti vechi de zile, curăţeniilor Te împărtăşeşti, Prea Curate Dumnezeule, ca să-mi încredinţezi mie trupul cel din Fecioară. Şi acestea Simeon cu taină ştiindu-le, Te-a cunoscut pe Tine acelaşi Dumnezeu şi om, Cel Ce Te-ai arătat cu trupul, şi ca pe o viaţă Te-a cuprins, şi bucurându-se ca un bătrân, a strigat: Slobozeşte-mă, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Slavă, Şi acum, iar aceasta.

După a doua Stihologie, Sedealna, glasul 1-iu.

Podobie: Ceata îngerească…

Cela Ce este împreună cu Tatăl pe scaunul cel sfânt, venind pe pământ, S-a născut din Fecioară, şi prunc S-a făcut, Cel Ce este cu anii nehotărât. Pe Care luându-L Simeon în braţe, a zis: Acum slobozeşte Îndurate, veselind pe robul Tău.

Slavă, Şi acum, iar aceasta:

CANOANELE

Al praznicului cu Irmosul pe 6, şi al Sfântului Partenie pe 8.

CANONUL Sfântului Partenie

Al cărui acrostih la greci este acesta:

Când Darul minunilor tale Fericite…

Cântarea 1, glasul al 2-lea, Irmos:

Întru adânc a aşternut…

Alcătuindu-te cu lumina cea dumnezeiască prin bunătăţi, Părinte Prea Sfinţite, te-ai arătat a doua lumină. Pentru aceea săvârşindu-ţi noi praznicul cel purtător de lumină, şi pururea sărbătorit, cu rugăciunile tale mântuieşte-ne de întunericul păcatelor.

Ca o stea luminoasă ai răsărit la întărirea Bisericii lui Dumnezeu, Partenie, cu strălucirile tămăduirilor, alungând cu Harul întunericul patimilor, şi povăţuind la lumină pe cei ce se apropie de tine, Prea Sfinţite.

Întunericul cel rău al bolilor ai risipit, Partenie, cu lumina cinstitelor tale rugăciuni. Pentru aceea te rugăm, tămăduieşte durerile sufletelor noastre, şi toate neputinţele trupurilor goneşte.

A Născătoarei:

Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cel Prea Bun, Preacurată, îmbunează smerita mea inimă, care este rănită rău de multe patimi, şi o întăreşte să săvârşească voia Mântuitorului nostru, Care voieşte să se mântuiască toţi oamenii.

Cântarea a 3-a, Irmos:

Pe piatra credinţei…

Surpător ai fost tiraniei dracilor celei pierzătoare, Prea Fericite, şi capiştile idolilor le-ai sfărâmat, şi ai ridicat lăcaşuri dumnezeieşti spre lauda lui Hristos, Prea Sfinţite Partenie.

Fiind împodobit cu faceri de minuni mari, boala cancerului cea cumplită ai încetat, şi ochii orbiţi ai deschis, şi duhurile vicleniei ai gonit cu Darul cel dumnezeiesc, Părinte Partenie.

Înviat-ai pe cel ce s-a omorât rău, care mai înainte slujea la lucru dumnezeiesc. Că Dumnezeu, Care a oprit moartea, ţi-a dat Har Fericite Partenie, să înviezi morţii prin rugăciunea ta.

A Născătoarei:

Petrecut-a cu oamenii Domnul, îmbrăcându-Se cu trup din tine negrăit, ci roagă-L pe Dânsul Prea Sfântă, să Se milostivească spre mine cel trudit, şi clătit de loviturile şarpelui.

CONDACUL Sfântului Partenie, glasul al 3-lea.

Podobie: Fecioara astăzi…

Dumnezeiesc Har de minuni ai primit de Dumnezeu înţelepţite, Sfinţite Partenie, făcătorule de minuni şi purtătorule de Dumnezeu, toate patimile credincioşilor curăţind, duhurile celui viclean alungându-le. Pentru aceasta pe tine te lăudăm, ca pe un mare slujitor al Harului lui Dumnezeu.

ICOS:

Lumină de minte neajunsă, cea din lumina Tatălui Cel mai înainte de început, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Care luminezi toată lumea dumnezeieşte, luminează-mi gândurile, mintea şi cugetul, ca să laud astăzi această luminată sărbătoare, şi prea cinstită a Cuviosului Partenie; ca acesta cu adevărat pe pământ viaţă minunată a săvârşit şi petrecere. Pentru aceasta adunându-ne, îl lăudam pe el, ca pe un mare tăinuitor al Darului lui Dumnezeu.

Sedealna, glasul al 8-lea.

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Mare făcător de minuni al Lampsakului, suindu-te la înălţimea bunătăţilor, străluceşti marginile lumii cu lumina tămăduirilor, risipind prea cu tărie pe dracii cei întunecoşi, şi gonind bolile cu chemarea lui Hristos. Pentru aceasta curăţind de rătăcirea idolilor tot Hellespontul, îl luminezi cu minunile, purtătorule de Dumnezeu Partenie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Slavă, Şi acum, al praznicului, glas acelaşi.

Podobie: Fluierele păstoreşti…

Născutu-Te-ai din Maică, Cuvinte Cel fără de început. Adusu-Te-ai la biserică Împărate al slavei, şi bătrânul bucurându-se Te-a primit în braţe pe Tine, strigând: Acum slobozeşte, pe cel ce l-ai păzit după cuvântul Tău, Cel Ce bine ai voit să mântuieşti ca un Dumnezeu neamul omenesc.

Vezi: De este post, Slavă, Şi acum, a Născătoarei, sau a Crucii a Născătoarei; caută-le in 11 zile.

––de la 11 februarie–-

Slavă, Şi acum, a Născătoarei:

Pentru podoaba lumii Fecioară, şi pentru înfrumuseţarea cetelor celor de sus, ai născut în lume pe Împodobitorul lumii; că mai înainte de aceasta erau neîmpodobite, neputând oamenii să vadă pe Domnul. Pentru aceasta te-ai arătat amândurora podoabă cinstită, cu podoaba naşterii tale, Maică a lui Dumnezeu, că printr-Însul împodobeşti lumea cu podoaba cea dintâi, şi toată rânduiala îngerilor întru tine o împodobeşti, Mântuirea lumii.

A Crucii, a Născătoarei, asemenea:

Pe Mieluşelul şi Păstorul, şi Mântuitorul, Mieluşeaua văzându-L pe Cruce ridicat fără dreptate, plângând cu amar, striga: Lumea se bucură luând prin Tine mântuire, iar pântecele meu arde văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Prea Bunule Dumnezeule, Nepomenitorule de rău, Doamne; căreia cu credinta să-i strigăm: Milostivire arată Fecioară spre noi, şi iertare de păcate dăruieşte, celor ce ne închinăm Patimilor Aceluia.

––––––––––-

Cântarea a 4-a, Irmos:

Venit-ai din Fecioară…

Cu rugăciunile ai tămăduit boli nenumărate, întărind cu Darul, Partenie, pe cei slăbănogi, precum şi Stăpânul tău, urmând bunătăţii Lui celei multe.

Tu ai dat vopsitorilor a lucra cele de trebuinţă, pe dracul cel zăticnitor izgonindu-l Partenie cu rugăciunile tale cele către Iubitorul de oameni, Prea Sfinţite Părinte.

Domnul primind rugăciunile tale, Părinte, a dat vânătoarea de peşte din destul celor ce aveau trebuinţă, mărindu-te pe tine prin lucrarea de minune cu peştele, ce s-a aruncat (din mreje) la picioarele tale, Prea Sfinţite.

A Născătoarei:

Rănile sufletului meu tămăduieşte-le, Fecioară, cugetul meu linişteşte-l, fiind rănit de patimi, şi întunecat de călcarea poruncilor Mântuitorului.

Cântarea a 5-a, Irmos:

Cela ce eşti luminarea…

Locuind în inima ta Darul nepătimirii cel luminos, de Dumnezeu cugetătorule Părinte, a gonit întunericul cel adânc al iubirii de argint de la Arhiereul, păzindu-l pe el sănătos prin învăţăturile tale.

Pe cel ce era ţinut de multă boală Părinte, şi fiind pe jumătate uscat, l-ai făcut cu totul sănătos prin rugăciunile tale, Cuvioase, slăvind cu mulţumită pe Dumnezeu şi Stăpânul, Care te-a mărit pe tine cu multe faceri de minuni.

Fiind împodobit cu ungerea de cinste a preoţiei, o ai luminat pe dânsa cu arătarea multor minuni, pe care le-ai săvârşit fiind viu şi după moarte, purtătorule de Dumnezeu Partenie, vieţuind ca un Înger.

A Născătoarei:

Rogu-mă Fecioară, mântuieşte-mă de întunecarea patimilor, de smintelile care mi se pricinuiesc din supărările celui străin, de muncile cele veşnice care mă aşteaptă, cu rugăciunile tale cele către Iubitorul de oameni.

Cântarea a 6-a, Irmos:

Către Domnul, Iona a strigat…

Cu puterea cuvintelor tale şi cu a rugăciunilor, s-au surpat capiştile idolilor, prin Darul lui Dumnezeu Părinte Partenie, şi poporul cel necredincios a primit credinţa, cu un glas împreună slăvind pe Domnul.

Cu lacrimi ai rugat pe Iubitorul de oameni Cuvântul, şi celor ce au cerut ploi, le-ai pogorât de sus, milostivindu-te cu îndurare către poporul ce se primejduia, Ierarhe al Domnului, Partenie.

Cu ploile apelor tale celor de taină, ai adăpat toată inima care venea către tine, Partenie, şi pământul care era uscat de secetă a primit ploi, cu minune bine rodind.

A Născătoarei:

Să nu mă arăţi osândit la ziua Judecăţii, să nu mă vădeşti vinovat pe mine cel nesimţitor înaintea tuturor, Dumnezeul meu, Făcătorul meu, având rugătoare pe Stăpâna, care mai presus de fire Te-a născut pe Tine.

Stih: Partenie ţărâna Lampsakului a lăsat.

Lumina mare strălucindu-i înfocat,

Partenie în a şaptea zi

Îndelungat somn adormi.

Cântarea a 7-a, Irmos:

Porunca cea potrivnică…

Dumnezeiescul Dar care a locuit întru tine, te-a arătat prooroc, spunând cele viitoare. Drept aceea înţelepte, mai înainte ai vestit celui ce era să primească scaunul, pe cel mai întâi şezător împodobit cu lumini dumnezeieşti.

Pe Partenie Arhiereul Lampsakului, pe luminătorul cel neapus al Hellespontului, pe cel ce a luminat tot pământul cu lumini şi a risipit noaptea patimilor celor cu multe dureri, să-l lăudăm cu toţii.

Cu mult spor şi-a dat pământul roada sa, prin rugăciunea ta, Prea Minunate Partenie, şi via cea secetoasă a făcut struguri, aşa preamărindu-te Dumnezeu, Cel Ce S-a preaslăvit prin vieţuirea ta.

A Născătoarei:

Arătatu-te-ai Preacurată mai sfântă decât puterile cele de sus, că ai întrupat pe Dumnezeu, pe Care cetele celor fără de trup, cu frică Îl preaslăvesc; ci roagă-L pe Dânsul pururea să miluiască pe cei ce te preaslăvesc pe tine.

Cântarea a 8-a, Irmos:

Cuptorul cel cu foc…

Foarte mari răsplătiri ai primit în ceruri pentru ostenelile tale, mărite Partenie, că locuieşti în lumina neînserată, şi ai luat mărire neprimenită, învrednicindu-te de bucurie neîncetată, Părinte.

Stea neapusă făcându-te în viaţă, cu răsăriturile dumnezeieştilor tale fapte, ai apus după legea firii şi ai mers către lumina cea neînserată, lăsându-ne nouă Cuvioase razele minunilor tale cele negrăite.

Fără de începere Tatăl, Fiul şi Dumnezeiescul Duh, strălucire de o împărăţie, de un scaun se cunoaşte, la cei ce cinstesc cu dreapta credinţă, şi cântă totdeauna împreună cu cetele Îngerilor: Sfânt, Sfânt, Sfânt!

A Născătoarei:

Curăţeşte-mă prin mijlocirea ta, Preacurată, de patimile spurcăciunii care sunt asupra mea, şi luminează rogu-mă, inima mea cea împâclată de negurile dracilor, ca să te fericesc, de Dumnezeu fericită.

Cântarea a 9-a, Irmos:

Fiul Părintelui…

Slobozindu-te de trup Părinte Partenie, te-ai învrednicit a vedea frumuseţile cele nevăzute, fiind împodobit în totul adevărat cu frumuseţea bunătăţilor. Pentru aceasta te cinstim şi curat te fericim.

Ca un crin, ca un trandafir, ca un miros cu bună mireasmă, fiind împodobit cu tot felul de bunătăţi Părinte, te-a sălăşluit Hristos arătat la cele de sus, căci ai păstorit cu cuviinţă norodul Lui, Ierarhe Partenie.

Să săltăm oamenilor, să dănţuim veselindu-ne, să adunăm acum praznic sfânt, cântând lui Dumnezeu cu laudă, şi fericind astăzi după vrednicie pe Minunatul şi Marele Păstor Partenie.

Pomenirea ta astăzi luminând inimile noastre, a strălucit ca un soare mare. Iar pe cei ce o săvârşesc cu credinţă, mântuieşte-i de întunericul patimilor, Ierarhe, şi de boli şi de scârbe, şi de tot felul de primejdii.

A Născătoarei:

Luminează-mă cu lumină, Ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, ca pe unul ce zac întru întunericul lenevirii celei rele, şi nu voiesc nicicum să păzesc legile lui Dumnezeu, pentru ca să te fericesc după datorie, ca pe o folositoare a mea.

SVETILNA

Podobie: Femei auziţi…

Păstorul cel prea mare lăudat al Lampsakului, făcătorul de minuni Ierarhul Bisericii lui Hristos, lauda Hellespontului şi întărirea credincioşilor, să se cinstească acum Partenie; că acesta îmblânzeşte pe Dumnezeu cu rugăciuni pentru lume.

Slavă, Şi acum, a praznicului:

Ca să plineşti rânduiala Ta cea nespusă, Doamne, la biserică Te-ai adus de Maica cea neispitită de bărbat, şi văzându-Te bătrânul, striga: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne; că ai venit, Mântuitorul lumii, Lumina Tatălui, Hristosul meu.

LA STIHOAVNA

Stihirile, glasul al 2-lea.

Podobie: Casa Eufratului…

Preacurata şi nevinovata Fecioară, ţinând pe Ziditorul şi Stăpânul ca pe un prunc în braţe, în biserică intră.

Stih: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpane, după cuvântul Tau în pace.

Primeşte, o, Simeoane, pe Domnul slavei, precum ţi s-a vestit ţie de Duhul Sfânt; că iată a venit.

Stih: Lumină spre descoperirea neamurilor, şi slava poporului Tău Israel.

Acum văzură ochii mei făgăduinţa Ta, Unule Bunule Dumnezeule. Slobozeşte-mă degrab, pe mine robul Tău, Iubitorule de oameni.

Slavă, Şi acum, glasul al 4-lea, a lui Andrei Criteanul.

Astăzi Sfinţita Maică şi cea mai înalta decât Biserica, la biserică a venit, arătând lumii pe Făcătorul de lume şi Dătătorul legii, pe Care şi în braţe primindu-L bătrânul Simeon, bucurându-se a strigat: Acum slobozeşte pe robul Tău, că văzura ochii mei mântuirea Ta.

Şi cealalta slujbă a Utreniei, după rânduială, şi Otpustul .

Notă:

Această slujbă este extrasă din “Mineiul lunei fevruarie” , Ed. “Tipografia cărţilor bisericeşti”, Bucureşti, 1929.

SLUJBA

PREA CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU

PARTENIE, EPISCOPUL LAMPSAKULUI

7 februarie

La Doamne strigat-am, Stihirile pe 6, ale Sfântului Partenie, glasul 1-iu.

Podobie: Ceea ce eşti bucuria…

Partenie cel mare, lauda Hellespontului, luminătorul Lampsakului, luceafărul cel luminos al lucrărilor de minuni, pe noi pe toţi împreună acum ne cheamă la pomenirea lui, ca să facem praznic duhovnicesc, lăudând pe Mântuitorul Hristos.

Din vârsta tinereţilor, insuflat fiind de Dumnezeu, ai ars, Prea Fericite, cetele dracilor, cu focul rugăciunilor tale, cârmuind cu înţelepciune turma Lampsakului; că surpând capiştile idolilor, biserică te-ai arătat pe tine însuţi lui Dumnezeu.

Propovăduiesc minunile tale peştele pe care l-ai vânat din adâncuri, omul cel fără de viaţă pe care l-ai înviat, rodirea ogorului celui neroditor, ploaia cea din belşug asupra viei şi potrivirea vopselelor. Cât de minunate sunt faptele tale, lucrătorule al celor sfinte! Ci roagă-te dar să ne mântuim noi.

Vezi: De este post, Slavă, Şi acum, a Născătoarei, sau a Crucii a Născătoarei; caută-le în 11 zile.

––de la 11 februarie–-

Şi acum, a Născătoarei:

Cunoscut-am Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine S-a întrupat Dumnezeu, Căruia roagă-te, să se izbăvească sufletele noastre.

A Crucii, a Născătoarei:

Dacă Te-a văzut Preacurata spânzurat pe Cruce, tânguindu-se striga ca o Maică: Fiul meu şi Dumnezeul meu! Prea dulcele meu Fiu, cum suferi patimă de ocară!

––––––––––-

LA STIHOAVNA

Stihirile, glasul al 2-lea.

Podobie: Casa Eufratului…

Uşile cereşti, deschideţi-vă, că Hristos în biserică, ca un prunc de Maica Fecioară, lui Dumnezeu Tatălui Se aduce.

Stih: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace.

Jăratecul cel mai înainte arătat, dumnezeiescului Isaia, Hristos ca într-o linguriţă, prin mâinile Născătoarei de Dumnezeu, Se dă acum bătrânului.

Stih: Lumină spre descoperirea neamurilor, şi mărire poporului Tău Israel.

Cu frică şi cu bucurie, ţinând Simeon în braţe pe Stăpânul, cerea slobozire vieţii, lăudând pe Maica lui Dumnezeu.

Slavă, Şi acum, glasul al 6-lea, al lui Ioan monahul.

Să se deschidă uşa cerului, astăzi. Că Cuvântul Tatălui Cel fără de început, luând început sub ani, nedespărţindu-Se de a Sa Dumnezeire, de Fecioara Maică ca un prunc de patruzeci de zile, de bunăvoie S-a adus în Biserica legii. Şi pe Acesta în braţe L-a primit bătrânul, strigând: Slobozeşte-mă; că ochii mei au văzut mântuirea Ta. Cela Ce ai venit în lume, să mântuieşti neamul omenesc, Doamne, slavă Ţie.

Tropar, glasul al 4-lea.

Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Slavă, Şi acum, a praznicului.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul, Troparul praznicului de 2 ori. Slavă, al Sfinţilor; Şi acum, iar al praznicului.

După întâia Stihologie, Sedealna, glasul al 4-lea.

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Prunc Te-ai făcut pentru mine, Cel Ce eşti vechi de zile, curăţeniilor Te împărtăşeşti, Prea Curate Dumnezeule, ca să-mi încredinţezi mie trupul cel din Fecioară. Şi acestea Simeon cu taină ştiindu-le, Te-a cunoscut pe Tine acelaşi Dumnezeu şi om, Cel Ce Te-ai arătat cu trupul, şi ca pe o viaţă Te-a cuprins, şi bucurându-se ca un bătrân, a strigat: Slobozeşte-mă, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Slavă, Şi acum, iar aceasta.

După a doua Stihologie, Sedealna, glasul 1-iu.

Podobie: Ceata îngerească…

Cela Ce este împreună cu Tatăl pe scaunul cel sfânt, venind pe pământ, S-a născut din Fecioară, şi prunc S-a făcut, Cel Ce este cu anii nehotărât. Pe Care luându-L Simeon în braţe, a zis: Acum slobozeşte Îndurate, veselind pe robul Tău.

Slavă, Şi acum, iar aceasta:

CANOANELE

Al praznicului cu Irmosul pe 6, şi al Sfântului Partenie pe 8.

CANONUL Sfântului Partenie

Al cărui acrostih la greci este acesta:

Când Darul minunilor tale Fericite…

Cântarea 1, glasul al 2-lea, Irmos:

Întru adânc a aşternut…

Alcătuindu-te cu lumina cea dumnezeiască prin bunătăţi, Părinte Prea Sfinţite, te-ai arătat a doua lumină. Pentru aceea săvârşindu-ţi noi praznicul cel purtător de lumină, şi pururea sărbătorit, cu rugăciunile tale mântuieşte-ne de întunericul păcatelor.

Ca o stea luminoasă ai răsărit la întărirea Bisericii lui Dumnezeu, Partenie, cu strălucirile tămăduirilor, alungând cu Harul întunericul patimilor, şi povăţuind la lumină pe cei ce se apropie de tine, Prea Sfinţite.

Întunericul cel rău al bolilor ai risipit, Partenie, cu lumina cinstitelor tale rugăciuni. Pentru aceea te rugăm, tămăduieşte durerile sufletelor noastre, şi toate neputinţele trupurilor goneşte.

A Născătoarei:

Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cel Prea Bun, Preacurată, îmbunează smerita mea inimă, care este rănită rău de multe patimi, şi o întăreşte să săvârşească voia Mântuitorului nostru, Care voieşte să se mântuiască toţi oamenii.

Cântarea a 3-a, Irmos:

Pe piatra credinţei…

Surpător ai fost tiraniei dracilor celei pierzătoare, Prea Fericite, şi capiştile idolilor le-ai sfărâmat, şi ai ridicat lăcaşuri dumnezeieşti spre lauda lui Hristos, Prea Sfinţite Partenie.

Fiind împodobit cu faceri de minuni mari, boala cancerului cea cumplită ai încetat, şi ochii orbiţi ai deschis, şi duhurile vicleniei ai gonit cu Darul cel dumnezeiesc, Părinte Partenie.

Înviat-ai pe cel ce s-a omorât rău, care mai înainte slujea la lucru dumnezeiesc. Că Dumnezeu, Care a oprit moartea, ţi-a dat Har Fericite Partenie, să înviezi morţii prin rugăciunea ta.

A Născătoarei:

Petrecut-a cu oamenii Domnul, îmbrăcându-Se cu trup din tine negrăit, ci roagă-L pe Dânsul Prea Sfântă, să Se milostivească spre mine cel trudit, şi clătit de loviturile şarpelui.

CONDACUL Sfântului Partenie, glasul al 3-lea.

Podobie: Fecioara astăzi…

Dumnezeiesc Har de minuni ai primit de Dumnezeu înţelepţite, Sfinţite Partenie, făcătorule de minuni şi purtătorule de Dumnezeu, toate patimile credincioşilor curăţind, duhurile celui viclean alungându-le. Pentru aceasta pe tine te lăudăm, ca pe un mare slujitor al Harului lui Dumnezeu.

ICOS:

Lumină de minte neajunsă, cea din lumina Tatălui Cel mai înainte de început, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Care luminezi toată lumea dumnezeieşte, luminează-mi gândurile, mintea şi cugetul, ca să laud astăzi această luminată sărbătoare, şi prea cinstită a Cuviosului Partenie; ca acesta cu adevărat pe pământ viaţă minunată a săvârşit şi petrecere. Pentru aceasta adunându-ne, îl lăudam pe el, ca pe un mare tăinuitor al Darului lui Dumnezeu.

Sedealna, glasul al 8-lea.

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Mare făcător de minuni al Lampsakului, suindu-te la înălţimea bunătăţilor, străluceşti marginile lumii cu lumina tămăduirilor, risipind prea cu tărie pe dracii cei întunecoşi, şi gonind bolile cu chemarea lui Hristos. Pentru aceasta curăţind de rătăcirea idolilor tot Hellespontul, îl luminezi cu minunile, purtătorule de Dumnezeu Partenie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Slavă, Şi acum, al praznicului, glas acelaşi.

Podobie: Fluierele păstoreşti…

Născutu-Te-ai din Maică, Cuvinte Cel fără de început. Adusu-Te-ai la biserică Împărate al slavei, şi bătrânul bucurându-se Te-a primit în braţe pe Tine, strigând: Acum slobozeşte, pe cel ce l-ai păzit după cuvântul Tău, Cel Ce bine ai voit să mântuieşti ca un Dumnezeu neamul omenesc.

Vezi: De este post, Slavă, Şi acum, a Născătoarei, sau a Crucii a Născătoarei; caută-le in 11 zile.

––de la 11 februarie–-

Slavă, Şi acum, a Născătoarei:

Pentru podoaba lumii Fecioară, şi pentru înfrumuseţarea cetelor celor de sus, ai născut în lume pe Împodobitorul lumii; că mai înainte de aceasta erau neîmpodobite, neputând oamenii să vadă pe Domnul. Pentru aceasta te-ai arătat amândurora podoabă cinstită, cu podoaba naşterii tale, Maică a lui Dumnezeu, că printr-Însul împodobeşti lumea cu podoaba cea dintâi, şi toată rânduiala îngerilor întru tine o împodobeşti, Mântuirea lumii.

A Crucii, a Născătoarei, asemenea:

Pe Mieluşelul şi Păstorul, şi Mântuitorul, Mieluşeaua văzându-L pe Cruce ridicat fără dreptate, plângând cu amar, striga: Lumea se bucură luând prin Tine mântuire, iar pântecele meu arde văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Prea Bunule Dumnezeule, Nepomenitorule de rău, Doamne; căreia cu credinta să-i strigăm: Milostivire arată Fecioară spre noi, şi iertare de păcate dăruieşte, celor ce ne închinăm Patimilor Aceluia.

––––––––––-

Cântarea a 4-a, Irmos:

Venit-ai din Fecioară…

Cu rugăciunile ai tămăduit boli nenumărate, întărind cu Darul, Partenie, pe cei slăbănogi, precum şi Stăpânul tău, urmând bunătăţii Lui celei multe.

Tu ai dat vopsitorilor a lucra cele de trebuinţă, pe dracul cel zăticnitor izgonindu-l Partenie cu rugăciunile tale cele către Iubitorul de oameni, Prea Sfinţite Părinte.

Domnul primind rugăciunile tale, Părinte, a dat vânătoarea de peşte din destul celor ce aveau trebuinţă, mărindu-te pe tine prin lucrarea de minune cu peştele, ce s-a aruncat (din mreje) la picioarele tale, Prea Sfinţite.

A Născătoarei:

Rănile sufletului meu tămăduieşte-le, Fecioară, cugetul meu linişteşte-l, fiind rănit de patimi, şi întunecat de călcarea poruncilor Mântuitorului.

Cântarea a 5-a, Irmos:

Cela ce eşti luminarea…

Locuind în inima ta Darul nepătimirii cel luminos, de Dumnezeu cugetătorule Părinte, a gonit întunericul cel adânc al iubirii de argint de la Arhiereul, păzindu-l pe el sănătos prin învăţăturile tale.

Pe cel ce era ţinut de multă boală Părinte, şi fiind pe jumătate uscat, l-ai făcut cu totul sănătos prin rugăciunile tale, Cuvioase, slăvind cu mulţumită pe Dumnezeu şi Stăpânul, Care te-a mărit pe tine cu multe faceri de minuni.

Fiind împodobit cu ungerea de cinste a preoţiei, o ai luminat pe dânsa cu arătarea multor minuni, pe care le-ai săvârşit fiind viu şi după moarte, purtătorule de Dumnezeu Partenie, vieţuind ca un Înger.

A Născătoarei:

Rogu-mă Fecioară, mântuieşte-mă de întunecarea patimilor, de smintelile care mi se pricinuiesc din supărările celui străin, de muncile cele veşnice care mă aşteaptă, cu rugăciunile tale cele către Iubitorul de oameni.

Cântarea a 6-a, Irmos:

Către Domnul, Iona a strigat…

Cu puterea cuvintelor tale şi cu a rugăciunilor, s-au surpat capiştile idolilor, prin Darul lui Dumnezeu Părinte Partenie, şi poporul cel necredincios a primit credinţa, cu un glas împreună slăvind pe Domnul.

Cu lacrimi ai rugat pe Iubitorul de oameni Cuvântul, şi celor ce au cerut ploi, le-ai pogorât de sus, milostivindu-te cu îndurare către poporul ce se primejduia, Ierarhe al Domnului, Partenie.

Cu ploile apelor tale celor de taină, ai adăpat toată inima care venea către tine, Partenie, şi pământul care era uscat de secetă a primit ploi, cu minune bine rodind.

A Născătoarei:

Să nu mă arăţi osândit la ziua Judecăţii, să nu mă vădeşti vinovat pe mine cel nesimţitor înaintea tuturor, Dumnezeul meu, Făcătorul meu, având rugătoare pe Stăpâna, care mai presus de fire Te-a născut pe Tine.

Stih: Partenie ţărâna Lampsakului a lăsat.

Lumina mare strălucindu-i înfocat,

Partenie în a şaptea zi

Îndelungat somn adormi.

Cântarea a 7-a, Irmos:

Porunca cea potrivnică…

Dumnezeiescul Dar care a locuit întru tine, te-a arătat prooroc, spunând cele viitoare. Drept aceea înţelepte, mai înainte ai vestit celui ce era să primească scaunul, pe cel mai întâi şezător împodobit cu lumini dumnezeieşti.

Pe Partenie Arhiereul Lampsakului, pe luminătorul cel neapus al Hellespontului, pe cel ce a luminat tot pământul cu lumini şi a risipit noaptea patimilor celor cu multe dureri, să-l lăudăm cu toţii.

Cu mult spor şi-a dat pământul roada sa, prin rugăciunea ta, Prea Minunate Partenie, şi via cea secetoasă a făcut struguri, aşa preamărindu-te Dumnezeu, Cel Ce S-a preaslăvit prin vieţuirea ta.

A Născătoarei:

Arătatu-te-ai Preacurată mai sfântă decât puterile cele de sus, că ai întrupat pe Dumnezeu, pe Care cetele celor fără de trup, cu frică Îl preaslăvesc; ci roagă-L pe Dânsul pururea să miluiască pe cei ce te preaslăvesc pe tine.

Cântarea a 8-a, Irmos:

Cuptorul cel cu foc…

Foarte mari răsplătiri ai primit în ceruri pentru ostenelile tale, mărite Partenie, că locuieşti în lumina neînserată, şi ai luat mărire neprimenită, învrednicindu-te de bucurie neîncetată, Părinte.

Stea neapusă făcându-te în viaţă, cu răsăriturile dumnezeieştilor tale fapte, ai apus după legea firii şi ai mers către lumina cea neînserată, lăsându-ne nouă Cuvioase razele minunilor tale cele negrăite.

Fără de începere Tatăl, Fiul şi Dumnezeiescul Duh, strălucire de o împărăţie, de un scaun se cunoaşte, la cei ce cinstesc cu dreapta credinţă, şi cântă totdeauna împreună cu cetele Îngerilor: Sfânt, Sfânt, Sfânt!

A Născătoarei:

Curăţeşte-mă prin mijlocirea ta, Preacurată, de patimile spurcăciunii care sunt asupra mea, şi luminează rogu-mă, inima mea cea împâclată de negurile dracilor, ca să te fericesc, de Dumnezeu fericită.

Cântarea a 9-a, Irmos:

Fiul Părintelui…

Slobozindu-te de trup Părinte Partenie, te-ai învrednicit a vedea frumuseţile cele nevăzute, fiind împodobit în totul adevărat cu frumuseţea bunătăţilor. Pentru aceasta te cinstim şi curat te fericim.

Ca un crin, ca un trandafir, ca un miros cu bună mireasmă, fiind împodobit cu tot felul de bunătăţi Părinte, te-a sălăşluit Hristos arătat la cele de sus, căci ai păstorit cu cuviinţă norodul Lui, Ierarhe Partenie.

Să săltăm oamenilor, să dănţuim veselindu-ne, să adunăm acum praznic sfânt, cântând lui Dumnezeu cu laudă, şi fericind astăzi după vrednicie pe Minunatul şi Marele Păstor Partenie.

Pomenirea ta astăzi luminând inimile noastre, a strălucit ca un soare mare. Iar pe cei ce o săvârşesc cu credinţă, mântuieşte-i de întunericul patimilor, Ierarhe, şi de boli şi de scârbe, şi de tot felul de primejdii.

A Născătoarei:

Luminează-mă cu lumină, Ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, ca pe unul ce zac întru întunericul lenevirii celei rele, şi nu voiesc nicicum să păzesc legile lui Dumnezeu, pentru ca să te fericesc după datorie, ca pe o folositoare a mea.

SVETILNA

Podobie: Femei auziţi…

Păstorul cel prea mare lăudat al Lampsakului, făcătorul de minuni Ierarhul Bisericii lui Hristos, lauda Hellespontului şi întărirea credincioşilor, să se cinstească acum Partenie; că acesta îmblânzeşte pe Dumnezeu cu rugăciuni pentru lume.

Slavă, Şi acum, a praznicului:

Ca să plineşti rânduiala Ta cea nespusă, Doamne, la biserică Te-ai adus de Maica cea neispitită de bărbat, şi văzându-Te bătrânul, striga: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne; că ai venit, Mântuitorul lumii, Lumina Tatălui, Hristosul meu.

LA STIHOAVNA

Stihirile, glasul al 2-lea.

Podobie: Casa Eufratului…

Preacurata şi nevinovata Fecioară, ţinând pe Ziditorul şi Stăpânul ca pe un prunc în braţe, în biserică intră.

Stih: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpane, după cuvântul Tau în pace.

Primeşte, o, Simeoane, pe Domnul slavei, precum ţi s-a vestit ţie de Duhul Sfânt; că iată a venit.

Stih: Lumină spre descoperirea neamurilor, şi slava poporului Tău Israel.

Acum văzură ochii mei făgăduinţa Ta, Unule Bunule Dumnezeule. Slobozeşte-mă degrab, pe mine robul Tău, Iubitorule de oameni.

Slavă, Şi acum, glasul al 4-lea, a lui Andrei Criteanul.

Astăzi Sfinţita Maică şi cea mai înalta decât Biserica, la biserică a venit, arătând lumii pe Făcătorul de lume şi Dătătorul legii, pe Care şi în braţe primindu-L bătrânul Simeon, bucurându-se a strigat: Acum slobozeşte pe robul Tău, că văzura ochii mei mântuirea Ta.

Şi cealalta slujbă a Utreniei, după rânduială, şi Otpustul .

Notă:

Această slujbă este extrasă din “Mineiul lunei fevruarie” , Ed. “Tipografia cărţilor bisericeşti”, Bucureşti, 1929.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s